maj
27
2013
Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

Data: 27 maja 2013


I. WYPOŻYCZALNIA

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać:

- czytelnicy, którzy są zapisani i posiadają własną kartę,

- dzieci i młodzież posiadająca swoje konto, bądź konto odnotowane przy karcie opiekuna,

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do:

a) Wypożyczalni dla Dorosłych, zgłaszający powinien:

- okazać dokument tożsamości,

- zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

b) Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, zgłaszający powinien:

- okazać dowód osobisty, legitymację szkolną

- podać swoje dane adresowe

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 1 miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.

7. Dzieci i młodzież mogą posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej 3 lektury.

8. Czytelnik, który nie odda w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

10. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego!

11. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

- nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych środków odurzających,

- zachowujących się agresywnie,

- używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

CZYTELNIA INTERNETOWA SŁUŻY JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY

I INFORMACJI – PROSIMY ZACHOWAĆ CISZĘ I NIE UŻYWAĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I WNOSZENIA NAPOJÓW !

 1. Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 3. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 4. Korzystając z komputera w celach prywatnych czytelnik nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.
 5. Wyszukiwane informacje mogą być zapisywane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym.
 6. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Express po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.
 7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1godz.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy.
 10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku ’’H’’
 11. oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki. Należy komputer ,,wylogować”.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast usunąć z dysku ’’H’’ oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 15. Okrycia należy pozostawić w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowiska komputerowego bibliotekarz ma prawo do przerwania pracy użytkownika komputera.
 17. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania za stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

III. ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykorzystywania komputera do prowadzania gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu- gadu), a także odwiedzania tych stron.
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

Mszana, dn. 2013-03-13

DYREKTOR

Dodane przez
ESH
Dyrektor GBP w Mszanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

 1. Wybierz styl kontrastu
 2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj