lis
8
2017
Ogłoszenie

Data: 08 listopada 2017


Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

44-325 Mszana ul. Mickiewicza 92

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  Młodszego Bibliotekarza w GBP Mszana – Filia nr 2  w Gogołowej przy ul. Wiejskiej 89 – pełny etat.

 

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe - preferowany kierunek - bibliotekoznawstwo, filologia polska

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

 

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

-  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

-  biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

- znajomość rynku wydawniczego,

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

- sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

- zdolności manualne, plastyczne i artystyczne

- kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do

bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi

regulaminami,

- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

- dobór i selekcja księgozbioru,

- planowanie i koordynowanie działań promocyjnych ( spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej ( planowanie, statystyka,  sprawozdawczość),

- dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie biblioteki,

 

  1. 4.      Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko.

  1. 5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 17.11.2017 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie ul. Mickiewicza 92, w godzinach pracy biblioteki.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko bibliotekarza”

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, lub w sposób inny niż podano w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie GBP Mszana, oraz stronie internetowej i BIP  Urzędu Gminy Mszana.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 47 200 20

Irena Kuś

Dyrektor GBP Mszana

 

 

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

  1. Wybierz styl kontrastu
  2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj