cze
1
2018
Klauzula informacyjna

Data: 01 czerwca 2018


Do przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie reprezentujący Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie z siedzibą w Mszanie 44-325 Mszana, Mickiewicza 92.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie :Pana Jerzego Mazura,

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: iod@mszana.ug.gov.pl

 2. nr telefonu 32-4759758 

 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych

  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym,

 2. umownym,

 3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodane przez
MW
Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie

maj
27
2013
Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

Data: 27 maja 2013


I. WYPOŻYCZALNIA

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać:

- czytelnicy, którzy są zapisani i posiadają własną kartę,

- dzieci i młodzież posiadająca swoje konto, bądź konto odnotowane przy karcie opiekuna,

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do:

a) Wypożyczalni dla Dorosłych, zgłaszający powinien:

- okazać dokument tożsamości,

- zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

b) Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, zgłaszający powinien:

- okazać dowód osobisty, legitymację szkolną

- podać swoje dane adresowe

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 1 miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.

7. Dzieci i młodzież mogą posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej 3 lektury.

8. Czytelnik, który nie odda w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni zostaje zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

10. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego!

11. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

- nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych środków odurzających,

- zachowujących się agresywnie,

- używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

CZYTELNIA INTERNETOWA SŁUŻY JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY

I INFORMACJI – PROSIMY ZACHOWAĆ CISZĘ I NIE UŻYWAĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I WNOSZENIA NAPOJÓW !

 1. Komputer uruchamia i wyłącza bibliotekarz.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 3. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 4. Korzystając z komputera w celach prywatnych czytelnik nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.
 5. Wyszukiwane informacje mogą być zapisywane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym.
 6. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Express po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.
 7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1godz.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy.
 10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku ’’H’’
 11. oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki. Należy komputer ,,wylogować”.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast usunąć z dysku ’’H’’ oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 15. Okrycia należy pozostawić w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowiska komputerowego bibliotekarz ma prawo do przerwania pracy użytkownika komputera.
 17. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania za stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

III. ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykorzystywania komputera do prowadzania gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu- gadu), a także odwiedzania tych stron.
 2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

Mszana, dn. 2013-03-13

DYREKTOR

Dodane przez
ESH
Dyrektor GBP w Mszanie
Pokaż wszystkie wpisy w tym dziale
Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
44-325 Mszana
Mickiewicza 92

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 1 - Biblioteka w Połomi
44-323 Połomia
Szkolna 17

Kontakt
Godziny otwarcia
Filia nr 2 - Biblioteka w Gogołowej
44-323 Gogołowa
Wiejska 89

Kontakt
Godziny otwarcia

Dla osób niedowidzących

 1. Wybierz styl kontrastu
 2. Wybierz rozmiar czcionki

Zastosuj