Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka-mszana.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 • Treści pochodzą z różnych źródeł.
 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.
Termin przeglądu i aktualizacji: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Eliza Sicińska-Hajskabiblioteka.mszana@onet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 47 200 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MSZANIE
ul. Mickiewicza 92, 44-325 Mszana.

 • Zarządcą budynku jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie.
 • Główna siedziba biblioteki zlokalizowana jest na parterze.
 • Do biblioteki wchodzi się bezpośrednio z poziomu dużego, ogólnodostępnego parkingu.
 • Parkować można przy samym wejściu do biblioteki.
 • Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.
 • W bibliotece brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie jest możliwy poprzez:
pocztę elektroniczną: biblioteka.mszana@onet.pl
telefonicznie: 32 47 200 20
listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, 44- 325 Mszana.

FILIA NR 1 W POŁOMI, ul. Szkolna 17, 44-323 Połomia.

 • Zarządcą budynku jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie.
 • Siedziba biblioteki zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku.
 • Do budynku od drogi głównej prowadzą schody, przy których zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Na schodach brak podjazdu dla wózków.
 • Do biblioteki można wejść dwoma wejściami – po schodach zewnętrznych od drogi głównej oraz z tyłu budynku (schodami wewnętrznymi).
 • W budynku nie ma windy ani podjazdów.
 • Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Pomieszczenia biblioteki nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.
 • W bibliotece brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Kontakt z Filią nr 1 w Połomi jest możliwy poprzez:
pocztę elektroniczną: biblioteka.polomia@onet.pl
telefonicznie: 32 476 05 79
listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, Filia nr 1 w Połomi, ul. Szkolna 17, 44-323 Połomia.

FILIA NR 2 W GOGOŁOWEJ, ul. Wiejska 89, 44-323 Gogołowa.

 • Zarządcą budynku jest Szkoła Podstawowa w Gogołowej.
 • Siedziba biblioteki zlokalizowana jest w lewym skrzydle budynku w przyziemiu.
 • Do biblioteki wchodzi się bezpośrednio z jednostanowiskowego parkingu z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Parkować można również poniżej biblioteki na parkingu ogólnodostępnym.
 • Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Punkt obsługi Czytelników jest dostępny dla osób z dysfunkcją ruchu.
 • W bibliotece brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Kontakt z Filią nr 2 w Gogołowej jest możliwy poprzez:
pocztę elektroniczną: bibliotekagogolowa@onet.pl
telefonicznie: 32 440 21 07
listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, Filia nr 2 w Gogołowej, ul. Wiejska 89, 44-323 Gogołowa.

DOKUMENTY:

1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

GBP Mszana_plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami _2021

2. Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

GBP Mszana_audyt do planu działania na rzecz dostępności_2021

3. Wniosek o zapewnienie dostępności

GBP Mszana_Wniosek o zapewnienie dostępności_2021