Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie

44-325 Mszana, ul. Mickiewicza 92

ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza w GBP w Mszanie

       I.          Informacje podstawowe:

 • miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, 44-325 Mszana, ul. Mickiewicza 92,
 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat (1/1),
 • stanowisko: młodszy bibliotekarz,
 • zatrudnienie: od 01.12.2021 r.

II.          Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe – preferowane: bibliotekoznawstwo, filologia polska,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o  organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • biegła umiejętność pracy w systemie MS Windows,
 • swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność oraz łatwość nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki, wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

III.          Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych,
 • kreatywność,
 • zdolności manualne, plastyczne i artystyczne,
 • samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • obowiązkowość i zaangażowanie,
 • znajomość mediów społecznościowych,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych: kursy, szkolenia, konferencje.

IV.          Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • czuwanie nad terminowym zwrotem zbiorów,
 • udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, sprawozdawczość, statystyka),
 • zgłaszanie propozycji zakupu, gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 • udział w inwentaryzacjach i selekcjach księgozbioru,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • planowanie i organizowanie wydarzeń i działań promocyjnych (m.in. zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów),
 • promowanie działań biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa,
 • działania w mediach społecznościowych,
 • uczestniczenie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, konferencjach,
 • dbałość o stan powierzonego mienia i stanowiska pracy,
 • troska o dobre imię i wizerunek Biblioteki.

V.          Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – odręcznie podpisany.
 2. Życiorys (CV) – odręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zał_nr 1_kwestionariusz
 4. Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
 6. Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia).
 7. Oświadczenia kandydata zał_nr 2_oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko.

VI.          Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów: do 29.10.2021 r. do godz. 15:00.
 2. Możliwość składania dokumentów:

osobiście: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, ul. Mickiewicza 92.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt, celem umówienia terminu złożenia dokumentów (tel. 32 47-200-20, email: biblioteka.mszana@onet.pl).

drogą pocztową: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, 44-325 Mszana, ul. Mickiewicza 92.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, lub w sposób inny niż podano w ogłoszeniu albo nie będą kompletne – nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Kandydaci, spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie GBP Mszana, oraz stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Mszana.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr tel. 32 47-200-20.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie, 44-325 Mszana, ul. Mickiewicza 92, tel. 32 47-200-20.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mszana.ug.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na administratora przez przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa  jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy.
 11. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 12. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Eliza Sicińska-Hajska

Dyrektor GBP w Mszanie

18.10.2021 r.